Iniciatíva Kresťan na vidieku Vás pozýva na osem diskusných večerov s názvom „Vidiek: životný a hospodársky priestor, ktorý má budúcnosť“, ktoré sa uskutočnia od októbra 2021 do mája 2022. V poradí štvrtý večer sa bude konať v stredu 19. 1. 2022 o 19-tej hod.

JE ODLOŽENÝ NA NEURČITO. O novom termíne vás budeme INFORMOVAŤ.

Ak sa Vás problémy vidieka týkajú a chcete sa dozvedieť viac, prípadne položiť otázku, pozývame Vás

VYPLNIŤ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Ide o prihlasovací formulár na online diskusiu s našimi politikmi a odborníkom z Európskej únie, ktorá sa uskutoční v stredu 19.1. 2022 od 19:00 do 21:00. Spolu diskutujme, čo robiť lepšie, aby bol život na vidieku atraktívnejší. Po odoslaní formuláru na Váš email Vám zašleme link na pripojenie na diskusiu cez kanál Youtube, kde budete mať možnosť klásť otázky prostredníctvom četu.

Za EÚ vystúpi Dr. Klaus Zeitler z Inštitútu pre regionálny rozvoj a za slovenskú stranu zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

KRESŤAN NA VIDIEKU je hnutie žien a mužov, ktorí sa s vedomím kresťanskej zodpovednosti angažujú v prospech budúcnosti vidieka na Slovensku. Tento drahocenný životný priestor je totiž značne znevýhodnený a z dôvodu chýbajúcich perspektív opúšťajú mnohí, predovšetkým mladí ľudia, svoju vlasť; existuje hrozba čiastočného vyprázdňovania našich dedín. Nemožno opomenúť ani následky pre rodiny, ktorých putá sa z dôvodu vzdialených pracovných miest v zahraničí stále viac pretrhávajú.

Vidiecke regióny svojou rozmanitosťou formujú „tvár našich krajín“, sú synonymom zachovania identity, domova a zmyslu pre spoločenstvo, udržania kultúry a hodnôt. Ich budúcnosť predstavuje tiež dôležitý národohospodársky faktor.

Napriek tomu je vidiecky priestor mnohokrát značne znevýhodnený – chýbajúca infraštruktúra a služby, nedostatok pracovných príležitostí, nedostatočný hospodársky rozvoj, chýbajúce možnosti vzdelávania a sociálneho zabezpečenie a pod. Z dôvodu chýbajúcich perspektív opúšťajú mnohí, predovšetkým mladí ľudia, svoju vlasť a dediny čoraz viac vymierajú. Na druhej strane však existujú aj pozitívne príklady udržateľného rozvoja vidieka. Okrem rozmanitých podôb farmárskeho poľnohospodárstva sú motorom a pilierom hospodárskeho rozvoja aj malé a stredné podniky. Rozvoju pracovných miest a dostupnosti služieb ako i novým možnostiam vzdelávania napomáhajú aj moderné dátové prepojenia. 

Na jar 2021 sme počas 5-dielneho workshopu analyzovali aktuálnu situáciu v rôznych slovenských regiónoch spoločne so starostami, poľnohospodármi, podnikateľmi, zástupcami cirkvi, zodpovednými osobami zo sociálnej a vzdelávacej oblasti, mladými ľuďmi, aktivistami občianskej spoločnosti a občianskym sektorom. Výsledky nás utvrdili v tom, že spoločné uvažovanie všetkých, ktorí sú zodpovední za tento drahocenný životný priestor, dialóg expertov a politických a cirkevných činiteľov, ako aj občanov z vidieckeho priestoru je nevyhnutnosťou.

Tieto aktivity by sme chceli zrealizovať prostredníctvom série online seminárov s úmyslom informovať o príležitostiach rozvoja vidieka a politických stratégiách a s cieľom spoločne hľadať udržateľné riešenia.

Prehľad programu – jednotlivé témy:

  1. Vidiek: životný priestor s budúcnosťou? 13.10.2021 – link na youtube – záznam
  2. Vidiek ako dôležitý hospodársky priestor 10.11.2021 – link na youtube – záznam
  3. Poľnohospodárstvo na Slovensku 1.12.2021 – link na youtube – záznam
  4. Infraštruktúra a perspektívy zotrvania 19.1.2022
  5. Možnosti na vzdelávanie a odbornú prípravu 16.2.2022
  6. Sociálny priestor vidieka – príležitosť pre všetkých? 16.3. 2022
  7. Cirkev a kultúra na vidieku 27.4.2022
  8. Aktívna občianska spoločnosť 18.5.2022