Desatoro profarmárskej samosprávy je názov dokumentu, ktorý má pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi obcou a farmármi a zároveň otvoriť spoločenskú diskusiu na tému prínosu malých či rodinných fariem pre obce a celú spoločnosť. Spoločne ho pripravili Združenie mladých farmárov na Slovensku (ASYF), iniciatíva Kresťan na vidieku, ktorá vznikla na pôde Fóra kresťanských inštitúcií a Inštitút vzdelávania a inovácií v politike (IVIP). Ich zámerom je tiež vzbudiť záujem o lokálne produkty a inšpirovať k ďalším aktivitám. Jednotlivé body ASYF odprezentovala verejnosti v nedeľu 5. júna počas akcie Deň mladého farmára v Liesku na Orave.

Nápad pre vznik Desatora profarmárskej samosprávy vznikol po spoločných online diskusiách, kde spolu predstavitelia spomínaných organizácií hľadali riešenia pre zlepšenie situácie mladých farmárov. Predseda Asociácie mladých farmárov Milan Jurky vie o viacerých prínosných strategických dokumentoch pripravovaných na štátnej aj európskej úrovni. „Ale otázne je, či budú niekedy realitou. Ako sa hovorí, lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Obec vie priamo napomáhať farmárom v dennodennej práci a zároveň aj získať zdravšiu a krajšiu krajinu, v ktorej žijú rodiny, kde sa vytvárajú hodnoty a dopestujú zdravé potraviny. Obec vie najrýchlejšie pomôcť farmárom pri ich podnikaní a tak napomôcť rozvoju celej obce,“ skonštatoval Milan Jurky.

Prvý návrh dokumentu, ktorý pripravil ASYF, už prešiel pripomienkovacím procesom cez spomínané organizácie aj ďalších poľnohospodárov. Jeho finálna verzia bola vypracovaná po diskusii s niekoľkými starostami v máji tohto roka.

“Dokument Desatora profarmárskej samosprávy má byť o vzájomnej spolupráci farmára a danej obce, v ktorej pracuje. Výsledok spolupráce má byť osožný pre všetky strany. Farmárom sa môžu znížiť náklady na produkciu, budú mať menej administratívnej záťaže, obyvatelia obce budú mať k dispozícií lokálne potraviny v dostupnej cene. Navzájom môžu okolité obce a farmári organizovať spoločné trhy, podujatia pre rodiny, skráti sa potravinový reťazec. Vzájomný dialóg a nahliadnutie do „kuchyne“ farmára pritiahne ľudí k väčšej podpore farmárov,” zhodnotila Katarína Liptáková, členka tímu Kresťan na vidieku.

Kompletné znenie Desatora profarmárskej samosprávy:

Preambula: MY, členovia samosprávy v …. si uvedomujeme pozitívny príspevok miestnych farmárov: 

 • pri stvárňovaní krajiny, 
 • pri zvyšovaní sebestačnosti a ponuke zdravých potravín,
 • pri ochrane životného prostredia, 
 • pri rozvoji miestneho hospodárstva, 
 • pri podpore lokálnosti,
 • pri podpore cestovného ruchu,
 • pri odovzdávaní tradícií a rozvoji kultúry,
 • pri pomoci v krízových situáciách (napr. využívaním poľnohospodárskej techniky pri záplavách, snehových a veterných kalamitách a pod.);
 • a ďalších prínosov pre našu obec ako aj pre celú spoločnosť. 

Aby spolužitie farmárov a ostatných obyvateľov bolo stále lepšie a vzájomná pomoc bola efektívnejšia, budeme sa riadiť týmito zásadami.

Vážime si farmárov

 1. Oceňujeme zmysel a poslanie pôdohospodárstva. Preto prijímame rozhodnutia, ktoré podporujú prácu a život miestnych farmárov, nezaťažujeme ich zbytočnou byrokraciou.

Vo VZN zohľadňujeme potreby farmárov

 1. Pri prijímaní všeobecných záväzných nariadení citlivo zohľadňujeme pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat. 

Ochraňujeme pôdny fond

 1. Pri tvorbe a zmenách územných plánov a pri plánovanej výstavbe zodpovedne ochraňujeme poľnohospodársky a lesný pôdny fond, podporujeme krajinotvorbu, revitalizáciu pozemkov v minulosti zaťažených výstavbou, ktoré dnes nie sú využívané (tzv. brownfields).

Spoločne s farmármi chránime životné prostredie

 1. Záleží nám na životnom prostredí, preto v spolupráci s poľnohospodármi aplikujeme pri rozvoji obce princípy trvalej udržateľnosti a overené tradície využívania poľnohospodárskych pozemkov (sady, lesopastviny, prirodzenú biodiverzitu a pod.)

Podporujeme lokálnych výrobcov potravín

 1. Našou činnosťou podporujeme produkciu zdravých potravín od lokálnych farmárov. Preto podporujeme a propagujeme priamy predaj z farmy, lokálny trh miestnych výrobkov a podľa možností podporujeme miestnych farmárov formou nákupu lokálnych potravín do prevádzok, ktoré máme v správe (škôlka, škola, zariadenie pre seniorov) a tým aj podporujeme rozvoj cestovného ruchu, turizmu a agroturistiky.

Propagujeme prínos farmárov

 1. V spolupráci s miestnymi farmármi šírime pozitívny prínos farmárstva pre život obce. Príležitostne, napr. pri verejných príhovoroch,  vhodným spôsobom vyjadrujeme podporu farmárom a oceňujeme ich prínos. Prezentujeme ich na propagačných materiáloch obce, napr. na  pohľadniciach, fotografiách, videách, webstránkach a pod.

Snažíme sa o znižovanie daní z poľnohospodárskych pozemkov

 1. Vyvíjame úsilie smerujúce k  znižovaniu dane z poľnohospodárskych pozemkov.

Vedieme pravidelný dialóg s farmármi

 1. Pravidelne, aspoň raz ročne, organizujeme dialóg s miestnymi farmármi.

Racionálne využívame obecný majetok

 1. Racionálne sa snažíme využívať obecný majetok. Budeme hľadať vhodné využitie majetku, ktorý sa nevyužíva a chátra, najmä pozemkov a budov.

Rozvíjame kultúrne dedičstvo 

10. Vážime si tradície, zachovávame a rozvíjame kultúrne dedičstvo našej  obce a nášho regiónu.