Kresťanská svätosť ako integrita vo všetkých oblastiach

Kresťan a vidiek? Kresťan a ochrana prírody? Je to iba novota, módna pretvárka, alebo dôležitá spoločenská potreba? Ba môže to byť dokonca cesta k pravej svätosti? Súčasný pápež František si zvolil meno podľa svätca, ktorý spájal lásku ku Kristovi s láskou k chudobným a k všetkému stvorenstvu, a je zároveň patrónom ekológov. Myslím, že pápež takto rozlišuje znamenia čias, ktoré svedčia o zmene životného štýlu, o ničení Božích darov, ktoré dostávame prostredníctvom Zeme, a o nevyhnutnej potrebe návratu k našim koreňom, ktoré súvisia aj s prírodou.

Kresťanský mysliteľ O´Donohue predstavuje svätosť ako schopnosť i milosť byť plne ľudsky integrálnym – snažiť sa zachovať všetky svety, ktoré sa nás dotýkajú, v rovnováhe. Pápež František približuje tieto oblasti svojimi príhovormi a exhortáciami – no najmä svedectvom svojho života. V prvom rade je to svet chudobných a trpiacich, „maličkých“ (anawim Jahve), ktorým sme povinní sa približovať, ba pripodobňovať. „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.“ (Lk 6, 20) „Lukáš nehovorí o chudobe „ducha“, ale len o bytí „chudobnými“, a tak nás tiež pozýva k prísnej a nenáročnej existencii. Týmto spôsobom nás volá zdieľať život s tými najchudobnejšími, a v konečnom dôsledku sa tak prispôsobiť Ježišovi, ktorý, hoci bol bohatý, „stal sa chudobným“. Byť chudobný v srdci, to je svätosť,“ píše pápež vo svojej exhortácii o povolaní k svätosti. Výzvu „zdieľať život s chudobnými“ netreba prehliadnuť – pretože v skutočnosti je to Ježišova výzva (Mt 25, 31-40), a teda odpoveď na ňu je meradlom kresťanskej dokonalosti. Vnútri ma až mrazí, keď o tom uvažujem, lebo možno ani netušíme, aká hlboká je priepasť porozumenia medzi nami, čo sa máme dobre, a tými, ktorí majú v živote menej šťastia.

Hneď po spravodlivosti k najdokonalejšiemu a Bohu najmilšiemu stvoreniu – teda k  človeku – pápež silne apeluje na spravodlivosť k celému stvorenstvu. Živočíchy, rastliny, pôda, voda, vzduch i celé ekosystémy, ktorých sme súčasťou – to všetko nás od prvých stránok Biblie pozýva kontemplovať krásu Boha i prejavovať elementárnu úctu k jeho dielam. Touto úctou sa nemyslí zbožstvenie a už vôbec nesmie ísť o povýšenie starostlivosti o stvorenia nad starostlivosť o človeka. Je tu ale dôležité nadradiť starostlivosť o prírodu nad naše ego, lenivosť a konzumný štýl života.

Myslím si, že byť integrálnym, a teda svätým, nebolo nikdy také ťažké ako v dnešnej dobe – a to najmä kvôli týmto dvom oblastiam. Vždy boli veľké sociálno-ekonomické rozdiely medzi bohatými a chudobnými – no dnes sú kvôli vyššiemu životnému štandardu tieto „nožnice“ oveľa viac roztvorené. Môžeme sa cítiť spravodliví tým, že nič zlé nerobíme, no dokonalosť našej integrity môžu „ohroziť“ biedni, pred ktorými si zatvárame oči a nesnažíme sa ich biedu zmierniť: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa… Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ (Mt 25, 41.45) Každý v oblasti, ktorej sa venuje: či praktickým podaním ruky alebo vytvorením systémov, ktoré by stále viac brali do úvahy potreby núdznych. Obdobne nás môže obviniť i stvorenstvo, keď namiesto spolupráce s ním a podmanenia si zeme v súlade s Božími princípmi (Gn 1, 28) našej Zemi škodíme a nezanechávame ju v jej kráse a plnosti ďalším generáciám.

Praktické riešenie? Sú to problémy, ktoré nás presahujú, no riešenie existuje. Je takmer nemožné vyčleniť sa so súčasného spoločenského systému, ale môžeme aspoň doširoka otvoriť oči a kriticky sa zamýšľať nad javmi a vecami okolo nás. Premýšľať nad všetkým, čo ideme kúpiť či použiť – a nad tým, či to vôbec potrebujeme. A hlavne premýšľať nad tými, čo takú možnosť nemajú. Možno bude bolestivé uvedomenie, že pitná voda, ktorou splachujeme, by iným mohla zachrániť život (podobne ako omrvinky z boháčovho stola mohli zachrániť život žobrákovi Lazárovi: „Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola…“ Lk 16, 21). K tomuto uvedomeniu sa navyše pripojí pocit bezmocnosti. Dôležité je si túto nespravodlivosť aspoň uvedomiť: „Osoba, ktorá vidí veci také, aké naozaj sú, nechá sa preniknúť bolesťou a zaplače vo svojom srdci, je schopná dotknúť sa hlbín života a byť skutočne šťastná. Môže sa tak odvážiť mať účasť na utrpení druhého a prestať utekať pred bolestnými situáciami,“ pripomína pápež. Uvedomenie si bolestivej reality druhých napriek našej bezmocnosti je dôležité, aby sme sa stali citlivejšími na ich potreby v situáciách, keď pomoc bude možná. A tiež aj preto, aby sme sa cítili pred Bohom ako „nuly“ (ako rád pripomína otec Vladko Maslák) – nespravodliví, hriešni, úbohí. Lebo iba takých Pán prijíma, „pyšným Pán odporuje“.

Dnes je život v určitom zmysle ľahší, no oveľa komplikovanejší. Človek musí vedieť rozlišovať, kriticky uvažovať a byť citlivým na všetko, čo sa okolo neho deje. Na základe svedectva života súčasného pápeža sa domnievam, že pravá kresťanská dokonalosť dnes nie je možná bez snahy o integritu aj v týchto dvoch oblastiach: milosrdenstvo voči chudobným a spravodlivosť voči prírode a všetkému stvorenstvu.

Aj preto vznikla iniciatíva Kresťan na vidieku, ktorá túži kráčať v línii encykliky Laudato si a upriamiť pozornosť kresťanov i celej spoločnosti na nevyhnutnosť starostlivosti o prírodu a o chudobných.

Leave a comment

Ľudia by mali mať priestor realizovať svoje projekty a nápady tam, kde sú

V relácii rádia LUMEN Od ucha k duchu si v sobotu 12. januára moderátor Ján Heriban do štúdia pozval predsedu Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) Tomáša Kuzára s manželkou Miriam, riaditeľkou organizácie CitizenGo Slovensko, ktorá je členom FKI. Spoločne sa venovali téme Kresťan na vidieku.

FKI zorganizovalo už tri semináre s názvom Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek, na ktorých sa takmer 60 účastníkov zamýšľalo, ako sa môžu kresťania angažovať pri rozvoji vidieckeho života. Úlohou týchto prvých seminárov bolo predovšetkým počúvať ľudí, aby sa rozpoznalo, aké problémy na vidieku sú. Ďalším krokom bude fáza istého posúdenia a na základe analýzy dôjde k rozhodnutiu pre konkrétne programové línie, ktoré sa budú rozvíjať cez vznikajúcu platformu. Táto vidiecka platforma má za cieľ pomáhať nachádzať riešenia, ktoré by riešili nezamestnanosť na vidieku, udržiavanie mladých na vidieku, infraštruktúru. Ale aj podporu lokálnych vecí, aby to, čo si dokáže obec vyriešiť, nebolo zbytočne presúvané do miest, riešenie mnohých vecí elektronicky, atď. Aby obce boli čo najviac sebestačné.

Cieľom je vybudovať Katolícke hnutie vidieka na Slovensku (prac. názov – Kresťan na vidieku), v ktorom budú kresťania žijúci na vidieku, ochotní angažovať sa vo svojej obci, komunite, spoločenstve, aby robili svet okolo seba lepším. Ak ľudia venujú pozornosť problémom, snažia sa o budovanie, diskusiu, majú možnosť veci ovplyvniť. Časom by táto samostatná organizácia mala byť uznaná Konferenciou biskupov Slovenska a mala by sa stať súčasťou Svetového hnutia katolíckych hnutí vidieka.

Manželia Kuzárovci sa v novembri 2018 zúčastnili valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie vidieckych katolíckych hnutí dospelých (FIMARC) v Senegale, kde si uvedomili, že problémy, ktoré riešime na vidieku v Európe sú neporovnateľné s problémami v Afrike, či Ázii. Kým v Európe je život na vidieku otázkou životného štýlu, tak pre mnohých v Afrike je to otázkou prežitia. Téma, ktorá sa ale opakuje na každom kontinente je zaberanie pôdy veľkými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré na nej pestujú plodiny prinášajúce najväčší zisk. Dochádza k vyčerpaniu pôdy a vody a to má dopad aj na lokálnych obyvateľov. Jedna z kľúčových myšlienok z tohto stretnutia bola, že na zemi je dostatok všetkého, je dostatok peňazí, je dostatok potravín, len je potrebné to správne/spravodlivo distribuovať.

Inšpirácie pri vzniku tohto projektu čerpali aj z encykliky pápeža Františka “Laudato si”. Pápež František vidí, že práve vidiecke prostredie je prostredím, kde je možné dopracovať sa k trvalej udržateľnosti a sebestačnosti. Zároveň je však dôležité starať sa aj o ekológiu a myslieť na generácie, ktoré na tejto zemi prídu žiť po nás. Našim cieľom nemá byť len maximalizácia zisku, ale cieľom má byť človek, dobro človeka. Problémy a výzvy, s ktorými sa stretávame, chcú preto riešiť v rámci kresťanských princípov (spravodlivosť, solidarita, rešpekt, dôraz na ochranu a podporu rodiny).

Veľmi potešujúce je to, že záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku prevzal spišský biskup Mons. Štefan Sečka a predsedovia dvoch samosprávnych krajov – prešovský župan Milan Majerský a žilinská županka Erika Jurínová, ktorý túto iniciatívu veľmi vítajú, podporujú a tým vyjadrili, že ľudia žijúci na vidieku im nie sú ľahostajní. Na seminári prednášali viacerí hostia, hlavným z nich bol bývalý poslanec nemeckého Bundestagu a bývalý predseda Katolíckeho hnutia vidieka v Nemecku, pán Hermann Kroll-Schlüter.

Ako povedal Tomáš Kuzár: “Chceme predovšetkým dať priestor ľuďom, ktorí na vidieku žijú a ponúknuť im to, čo potrebujú, aby vedeli realizovať svoje projekty a nápady tam, kde sú.” V najbližšom období chystajú ďalšie semináre, ale aj návštevy farností a obcí, kde budú hovoriť o dôležitosti angažovať sa, potrebe vystúpiť zo seba a predstavia možnosti toho, ako by novovzniknutá platforma mohla pomôcť.

Leave a comment

V Kúpeľoch Červený Kláštor sa konal druhý seminár Kresťan na vidieku

V dňoch 30. novembra a 1. decembra sa v Kúpeľoch Červený Kláštor uskutočnil už v poradí druhý seminár Kresťan na vidieku. Víkendového stretnutia sa zúčastnili angažovaní starostovia, poslanci a občania, ktorým leží na srdci oživenie vidieka, rodinného podnikania, podpory predaja a nákupu lokálnych (bio)potravín a starostlivosti o náš spoločný domov v duchu encykliky pápeža Františka Laudato si.

Cieľom podujatia bolo vytvoriť sieť aktívnych a angažovaných ľudí, ktorým chceme poskytnúť priestor pre efektívne pomenovanie hlavných problémov pri rozvoji vidieka a zdieľať inovatívne myšlienky a návrhy, ktoré by mohli zmeniť prístup k tejto téme.

Na seminári sa zúčastnil aj predseda Fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár, podľa ktorého „je veľkým povzbudením, že rozvoj vidieka je zaujímavá téma pre mnohých kresťanov. Viacerí účastníci vyjadrili záujem o ďalšie stretnutia a rovnako o semináre na odborné témy týkajúce sa vidieka.“ Podľa slov jedného z účastníkov: „Nemôže byť nič krajšie ako keď sa stretnú ľudia, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty a záleží im na rozvoji obcí, v ktorých žijú.“ Na seminári nás navštívil aj riaditeľ Rádia LUMEN Juraj Spuchľák.

Nadáciu Antona Tunegu zastupoval Marek Degro: „Seminár zameraný na rozvoj vidieka je úspešne za nami. Bola to veľmi cenná a užitočná skúsenosť. Ďakujeme riaditeľovi rádia Lumen Jurajovi Spuchľákovi za vzácnu návštevu. O týždeň pokračujeme v Ružomberku!“ Záštitu nad podujatím prevzali spišský biskup Mons. Štefan Sečka, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová.

V poradí tretí seminár sa bude konať už tento víkend v dňoch 7. a 8. decembra v Ružomberku. Organizátorom podujatia bolo Fórum kresťanských inštitúcií a Nadácia Antona Tunegu s finančnou podporou Nadácie Hansa Seidela na Slovensku. Podujatie sa koná v spolupráci s nemeckým katolíckym hnutím vidieka KLB a svetovou federáciou katolíckych vidieckych hnutí FIMARC, kam patrí aj KLB a FKI.

Leave a comment

Na Orave sa uskutočnil seminár Kresťan na vidieku

V dňoch 19. a 20. októbra sa v Oravskej Lesnej uskutočnil seminár Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek, na ktorom sa zúčastnili aktívni kresťania so záujmom angažovať sa pri rozvoji vidieka na Slovensku v duchu kresťanských princípov. Organizátorom podujatia bolo Fórum kresťanských inštitúcii v spolupráci s Nadáciou Antona Tunegu a Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo vytvoriť sieť aktívnych a angažovaných ľudí, ktorým chceme poskytnúť priestor pre efektívne pomenovanie hlavných problémov pri rozvoji vidieka a zdieľať inovatívne myšlienky a návrhy, ktoré by mohli zmeniť prístup k tejto téme. Fórum kresťanských inštitúcií zastupoval na seminári jeho predseda Tomáš Kuzár. “Spoločne s viac ako 15 účastníkmi sme dva dni hľadali cesty, ako pomôcť vidieku v kresťanskom duchu. V rozhovoroch s účastníkmi sme sa utvrdili v presvedčení, že tento projekt je veľmi vítaný a prichádza akoby v hodine dvanástej,“ uviedol.

Zdravý kresťanský vidiek je dobrým riešením pre rodinný život, podporuje solidaritu medzi generáciami, dáva priestor na budovanie vzťahov a predstavuje alternatívu globalizovanej a individualistickej spoločnosti. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku. Aktuálne sú plánované ďalšie podobné stretnutia, ktoré sa uskutočnia 30.11 – 1.12 a 7.12 – 8.12. V najbližších dňoch bude zverejnená oficiálna pozvánka na tieto stretnutia.

Fórum kresťanských inštitúcií ako významný partner organizácií na Slovensku aj v Európe v rôznych oblastiach chce napomôcť pri presadzovaní zmysluplných riešení na národnej úrovni. Je to platforma spolupráce a nástroj na prevzatie zodpovednosti kresťanských laikov za veci verejné. Jeho víziou je zrozumiteľným a prijateľným spôsobom a spoluprácou kresťanských inštitúcií vnášať kresťanské hodnoty a postoje do spoločnosti. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. 

Podľa slov Mareka Degru z Nadácie Antona Tunegu, ktorá bola spoluorganizátorom seminára, život na vidieku má zmysel. “Cez víkend sme na Orave absolvovali inšpiratívne stretnutie s ľuďmi, ktorí na vidieku žijú/chcú žiť a záleží im na tom, aby bol vidiek aj pre budúce generácie hodnotným miestom pre život. Vidiecke sídla napr. v sebe nesú vysoký potenciál pre rozvoj rodinného a malého podnikania. Preto budeme hľadať cesty k tomu, ako môžeme napomôcť rozvoju týchto myšlienok,“ dodal. 

Zdravý kresťanský vidiek je dobrým riešením pre rodinný život, podporuje solidaritu medzi generáciami, dáva priestor na budovanie vzťahov a predstavuje alternatívu globalizovanej a individualistickej spoločnosti. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku. Aktuálne sú plánované ďalšie podobné stretnutia, ktoré sa uskutočnia 30.11 – 1.12 a 7.12 – 8.12. V najbližších dňoch bude zverejnená oficiálna pozvánka na tieto stretnutia.

Fórum kresťanských inštitúcií ako významný partner organizácií na Slovensku aj v Európe v rôznych oblastiach chce napomôcť pri presadzovaní zmysluplných riešení na národnej úrovni. Je to platforma spolupráce a nástroj na prevzatie zodpovednosti kresťanských laikov za veci verejné. Jeho víziou je zrozumiteľným a prijateľným spôsobom a spoluprácou kresťanských inštitúcií vnášať kresťanské hodnoty a postoje do spoločnosti. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. 

One Comment