Laudato si v praxi – ako spoločenstvo dokážeme veľa

Počas posledného novembrového víkendu sa v zariadení pre ľudí v núdzi Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach uskutočnil ďalší seminár Kresťan na vidieku. Hybnou silou seminárov je encyklika pápeža Františka venovaná starostlivosti o náš spoločný domov Laudato si. Z toho vychádza aj názov podujatia Laudato si v praxi, ktorý tentoraz hostil niekoľko desiatok ľudí pripravených porozprávať sa s inšpiratívnymi hosťami zo Slovenska aj zo zahraničia. „V malých mestách a dedinách žije veľa kresťanov, ktorí chcú niečo dobré urobiť pre svoju obec a komunitu, no často nevedia, kde začať. Taktiež mnoho mladých rodín sa chce vrátiť zo zahraničia domov, no chýba im práca. Fórum kresťanských inštitúcií preto vytvorilo iniciatívu Kresťan na vidieku, ktorá má pomôcť práve ľuďom, ktorí hľadajú informácie a povzbudenie,“ povedal predseda fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár.
Na západe nášho kontinentu iniciatívy venujúce sa ľuďom na vidieku existujú už desiatky rokov a takto vznikla myšlienka priniesť túto skúsenosť aj na Slovensko. Inšpiratívnou bola prednáška rodenej farmárky z Nemecka Veroniky Stichovej, ktorá sa venuje budovaniu katolíckeho vidieckeho hnutia v Európe. Podľa nej je veľkým problémom chýbajúci dorast, teda ľudia, ktorí by prevzali farmy po svojich rodičoch. Nemajú finančné možnosti a perspektívy na pokračovanie v tejto činnosti.
Medzi účastníkmi konferencie bolo aj množstvo mladých ľudí, ktorí uvažujú nad životom na vidieku. Niektorým z nich doteraz chýbalo prepojenie kresťanstva a permakultúry, ktorá je známa skôr v alternatívnych kruhoch. Iní boli radi, že mohli vidieť ako v podstate funguje táto iniciatíva a stretnutie toľkých rovnako zmýšľajúcich ľudí bolo pre nich veľkým povzbudením. Jeden z účastníkov to zhrnul takto: „Aj my ako jednotlivci môžeme niečo budovať a ako spoločenstvo dokážeme veľa.“ Fórum kresťanských inštitúcií plánuje podobné podujatia zorganizovať aj v ďalších regiónoch Slovenska. 

Leave a comment

Chceš mať príjemné leto? Zadržiavaj dažďovú vodu!

Podstatou praktického riešenia zmien klímy a nedostatku vody zapríčinených ľudskou činnosťou spočíva v obnoviteľnosti malého vodného cyklu realizáciou plošných opatrení v katastrálnych územiach obcí a miest. Ide o opatrenia, ktoré zamedzujú urýchlený odtok vody, zvyšujú vodozádržnú schopnosť povodí a zlepšujú vodnú bilanciu územia. Často sú rovnaké s protieróznymi opatreniami a zachytávaním dažďa v mieste, kde padá, plnia aj protipovodňovú funkciu. 

Pri zadržiavaní vody v krajine je potrebné zohľadniť niekoľko princípov: 

Princíp solidarity- pri návrhu a realizácii opatrení, ktoré majú vplyv na odtokové pomery z územia, je dôležité prihliadať na celé povodie. 

Princíp partnerstva znamená, že závažné rozhodnutia, ktoré sa týkajú návrhu opatrení na zvyšovanie vodozádržnej schopnosti povodia a znižovanie eróznych procesov sa uskutočňujú po vzájomnej dohode všetkých rozhodujúcich partnerov v povodí. 

Princíp subsidiarity- pri správe a ochrane vodných zdrojov územia a povodia znamená, že to, čo môže byť lepšie zabezpečené nižším stupňom verejnej správy, nech je zabezpečené týmto stupňom. Je tu potreba efektívnej decentralizácie aktivít a kompetencií, ktoré môžu byť lepšie, rýchlejšie a lacnejšie zabezpečené lokálnou alebo regionálnou územnou samosprávou. 

Obnova dominancie malého vodného cyklu závisí od obnovy funkčného rastlinného krytu územia a vodných plôch v krajine, ktoré zabezpečujú vodozádržnú schopnosť dažďovej vody v území. Tieto poznatky boli tiež súčasťou Programu revitalizácie krajiny schválenom v r. 2010 vládou Slovenskej republiky. Do programu bolo za 2 roky zapojených 485 obcí a miest z celého Slovenska. Motiváciou im bolo hlavne možnosť zabrániť alebo aspoň zmierniť ďalším negatívnym prejavom počasia s početnými prívalovými dažďami s následnými povodňami. V jednotlivých vybraných územiach boli vybudované vodozádržné opatrenia rôzneho technického prevedenia. Možno konštatovať, že zapojené obce a mestá boli s výsledkami konkrétnych opatrení vo veľkej miere spokojné, pretože ich aktivita splnila očakávania. Niektoré obce plánujú budovať ďalšie vodozádržné opatrenia.

Niektoré z možností ako zadržiavať vodu v krajine sú: 

Technické opatrenia, ktoré predstavujú vsakovacie priekopy po vrstevniciach (pozdĺžne plytké rigoly), využitie svahových depresií ako vsakovacích a zádržných plôch, drobné prehrádzky, resp. stupne na vodných tokoch, budovanie vsakovacích plôch, výstavba a údržba suchých nádrží – poldrov, zachovanie a využívanie meandrov vodných tokov a slepých ramien, budovanie malých prietočných vodných nádrží a rybníkov, hradenie bystrín, protierózne opatrenia v lesoch. Konkrétne návrhy vodozádržných opatrení  s fotografiami prehľadne spracované je možné nájsť v 6.kapitole publikácie Po nás púšť a potopa (M. Kravčík a spol.) dostupnej na tomto linku: http://www.ludiaavoda.sk/data/files/44_kravcik-after-us-the-desert-and-the-deluge.pdf

Biotechnické opatrenia sú podobné, ale prekážka povrchovému odtoku sa spája s použitím vegetácie – budovanie medzí, trávnatých pásov, pásov krovísk a stromov, zatrávňovanie a zalesňovanie nevyužívaných plôch. Medzi biotechnické opatrenia môžeme zaradiť aj dažďové záhrady, ktoré sa s obľubou začínajú budovať aj u nás.

Hovorí sa, kde je voda, tam je život. Problémom je, že v našej krajine pri súčasnom nastavení poľnohospodárstva, lesníctva, vodohospodárstva a každodenného života spoločnosti sa voda ako životodárny element každým rokom vytráca z územia a naša krajina vysychá. V publikáciách M. Kravčík a spol. ponúka možnosti ako môžeme tento negatívny trend zvrátiť.

Na novembrovom seminári Kresťan na vidieku v Zuberci sa o svoje poznatky a skúsenosti s touto problematikou podelil aj spoluautor knihy Po nás púšť a potopa Martin Kováč. Odporučil podporovanie výmeny skúseností a informácií o dobrých príkladoch z praxe v oblastiach voda, pôda a vegetácia. Nechajme sa inšpirovať od tých, ktorí už majú pozitívnu skúsenosť a pracujme spolu na ozdravení klímy napríklad aj budovaním vodozádržných opatrení na svojom pozemku. Oslovme poslanca v mieste bydliska a pýtajme sa, čo môžeme urobiť pre svoje obec, mesto, aby sa nám dobre a zdravo žilo.

zdroje: Nová vodná paradigma (M.Kravčík a spol.), http://www.ludiaavoda.sk/

Leave a comment

Svetový deň potravín – naša činnosť určuje našu budúcnosť

Organizácia FAO (Food and Agriculture Organisation of the UNO – Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN) bola založená 16. Októbra 1945, aby zjednotila štáty v boji proti hladu. 16. októbra oslavuje svoje založenie prostredníctvom svetovej akcie známej ako Svetový deň potravín (SDP). Toto podujatie má za cieľ podporiť celosvetové povedomie a činnosť v prospech tých, ktorí trpia hladom, a tiež zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých. Cieľom tohto dňa je pripomenúť, že jedlo je nutným základom a súčasne základným ľudským právom. SDP 2019 sa zameriava na tému „NAŠA ČINNOSŤ URČUJE NAŠU BUDÚCNOSŤ – „Zdravá výživa pre # ZERO HUNGER WORLD (SVET BEZ HLADU)“. Pri príležitosti tohto SDP FIMARC spolu s FAO vyzýva krajiny a iných hráčov, aby realizovali konkrétne opatrenia, ktoré prostredníctvom zdravej výživy vytvoria svet bez hladu.

KONTEXT

V tomto roku SDP vyzýva na prijatie opatrení naprieč rôznymi oblasťami, aby sa zdravá a udržateľná strava stala prístupnou a cenovo dostupnou pre všetkých. Zároveň vyzýva všetkých, aby začali premýšľať o tom, čo jeme.

Dosiahnutie nulového hladu (zero hunger), čiže odstránenie hladu, nie je len o riešení hladu, ale aj o obžive pre ľudí pri súčasnej starostlivosti o planétu. V ostatných desaťročiach sme dramaticky zmenili našu stravu a stravovacie návyky v dôsledku globalizácie, urbanizácie a vyšších príjmov. Vymenili sme sezónne, prevažne rastlinné a na vlákninu bohaté jedlá za stravu s vysokým obsahom rafinovaných škrobov, cukru, tukov, soli, spracovaných potravín, mäsa a iných živočíšnych produktov. Menej času venujeme príprave jedál doma a spotrebitelia, najmä v mestských oblastiach, sa čoraz viac spoliehajú na supermarkety, predajne rýchleho občerstvenia, predajcov na ulici a reštaurácie, ktoré ponúkajú jedlá „so sebou“.

Kombinácia nezdravej stravy a sedavého životného štýlu spôsobila prudký nárast obezity nielen v rozvinutých krajinách, ale aj v krajinách s nízkymi príjmami, kde hlad a obezita často koexistujú. V súčasnosti je vo svete obéznych viac ako 670 miliónov dospelých a 120 miliónov mladých (vo veku 5 – 19 rokov) a viac ako 40 miliónov detí do piatich rokov trpí nadváhou. Popritom hladom trpí viac ako 800 miliónov ľudí. Obezita a ďalšie formy zlej výživy postihujú takmer tretinu obyvateľov planéty. Prognózy naznačujú, že do roku 2025 to bude až polovica.

Nezdravá strava je na celom svete hlavným rizikovým faktorom smrti v dôsledku neprenosných chorôb vrátane kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky a niektorých druhov rakoviny. Nezdravé stravovacie návyky, ktoré súvisia s jednou pätinou úmrtí na celom svete, ukrajujú zo štátnych rozpočtov na zdravotníctvo až 2 bilióny amerických dolárov ročne.

V spôsobe, akým naše potravinové systémy v súčasnosti fungujú, od poľnohospodárskej výroby cez spracovanie až po maloobchod, je málo miesta pre čerstvé miestne vyrobené potraviny. Intenzívnejšia výroba potravín v kombinácii so zmenou klímy spôsobuje rýchlu stratu biodiverzity. V súčasnosti predstavuje 9 druhov rastlín až 66% celkovej rastlinnej výroby, hoci v priebehu histórie sa na stravu pestovalo viac ako 6 000 druhov. Rôznorodosť plodín je rozhodujúca pre zabezpečenie zdravej výživy a zachovanie životného prostredia.

Zdravá strava je základom pre dobré zdravie a výživu. {Svetová zdravotnícka organizácia}

Chráni vás pred mnohými chronickými neprenosnými chorobami, ako sú choroby srdca, cukrovka a rakovina. Zdravá strava obsahuje kombináciu rôznych potravín, ktoré obsahujú:

 • základ ako obilniny (pšenica, jačmeň, raž, kukurica alebo ryža), škrobové hľuzy alebo korene (zemiaky, čínske zemiaky (yam), taro (kulkas) maniok),
 • strukoviny (šošovica a fazuľa),
 • ovocie a zelenina,
 • potraviny zo živočíšnych zdrojov (mäso, ryby, vajcia a mlieko).

WHO odporúča zdravú stravu:

 • dojčiť nemluvňatá a malé deti,
 • jesť veľa zeleniny a ovocia,
 • jesť menej tukov,
 • obmedziť príjem cukrov,
 • znížiť príjem soli.

Stručné fakty:

 • Vyše 150 miliónov detí mladších ako päť rokov je zakrpatených a viac ako 50 miliónov je ovplyvnených plytvaním.
 • Nezdravá strava v kombinácii so sedavým životným štýlom predstihla fajčenie ako celosvetový rizikový faktor zdravotného postihnutia a smrti na svete.
 • Väčšina svetovej populácie žije v krajinách, kde nadváha a obezita zabijú viac ľudí ako hlad.
 • V tej istej domácnosti a dokonca u toho istého jedinca môžu počas života existovať rôzne formy zlej výživy a môžu sa prenášať z generácie na generáciu.
 • Odhaduje sa, že každý rok sa vynakladajú dva bilióny USD na liečbu zdravotných problémov spôsobených obezitou.
 • Miliardám ľudí chýbajú živiny, ktoré potrebuje ich telo na aktívny a zdravý život.
 • Škody na životnom prostredí spôsobené potravinovým systémom sa môžu zvýšiť ešte o 50 až 90 percent v dôsledku zvýšenia spotreby spracovaných potravín, mäsa a iných živočíšnych výrobkov v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.
 • Z približne 6 000 rastlinných druhov pestovaných v ľudskej histórii ako potravu dnes len osem zabezpečuje viac ako 50 percent denných kalórií.
 • Potrebujeme jesť širokú škálu výživných potravín.
 • V dôsledku zmeny klímy hrozí, že sa zníži tak kvalita ako aj výnosy plodín.
 • Zvyšujúce sa teploty zhoršujú tiež nedostatok vody, narúšajú sa vzťahy medzi škodcami, rastlinami a patogénmi a mení sa veľkosť rýb.

ČO MÔŽEME ROBIŤ

Dobrou správou je, že existujú cenovo dostupné riešenia na zníženie všetkých foriem zlej výživy, vyžadujú si však väčšie globálne nasadenie a konanie. MY VŠETCI musíme obmedziť spotrebu potravín s vysokým obsahom soli, cukru, trans a nasýtených tukov a začať sa zdravo stravovať. Dá sa zmeniť spôsob stravovania, naučiť sa porozumieť štítkom na potravinách, stať sa kritickým spotrebiteľom, usilovať sa o dostupnosť zdravších potravín v práci alebo v komunite, byť fyzicky aktívny a byť si viac vedomý svojej uhlíkovej stopy.

VLÁDY

musia investovať do výživy a zavádzať politiky na zabezpečenie zdravšej a udržateľnej stravy za prijateľnú cenu. Tieto politiky by mali pomáhať drobným farmárom a poľnohospodárom diverzifikovať výrobu a prispievať k trvalo udržateľným potravinovým systémom, vzdelávať verejnosť a odborníkov v oblasti výživy.

Vlády musia zvýšiť dostupnosť a cenovú dostupnosť potravín pre zdravú výživu. Musia stanoviť, presadzovať a pravidelne aktualizovať vnútroštátne potravinové výživové smernice a zavádzať medziodvetvové platformy na informovanie o potravinách a poľnohospodárskych politikách a usmerňovať intervencie, ako sú školské stravovacie a výživové programy, potravinová pomoc, verejné obstarávanie potravín a nariadenia o marketingu potravín, ich označovaní a reklame. Na dosiahnutie zmeny v správaní je potrebná podpora cez masmédiá, kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti, vzdelávacie programy v oblasti výživy, opatrenia v obciach, informácie o miestach predaja vrátane označovania potravín.

Vlády sa musia zaoberať zlou výživou v jej koreňoch. Riešenia založené na potravinárskej výrobe (poľnohospodárstvo, chov dobytka, rybolov atď.) môžu významne prispieť k zníženiu podvýživy, zvýšeniu rozmanitosti stravovania a zlepšeniu výživy pre zdravšiu a udržateľnú budúcnosť. Krajiny musia s ohľadom na výživu prijať postupy na výroby potravín, ktoré sa menej zamerajú na vysoko výnosné a ekonomicky ziskové odrody a viac na rozmanitosť a výživovú kvalitu. Musia zabezpečiť výrobu radu cenovo dostupných, výživných, kultúrne vhodných a bezpečných potravín v primeranom množstve, ktoré trvalo udržateľným spôsobom naplnia stravovacie potreby populácie. Bude to mať pozitívny dopad na naše zdravie, biodiverzitu a udržateľnosť životného prostredia a znížia sa tiež náklady na zdravotnú starostlivosť.

DROBNÍ FARMÁRI

musia zvýšiť rozmanitosť dostupných potravín diverzifikáciou výroby a prijatím udržateľných poľnohospodárskych postupov na zachovanie prírodných zdrojov. Zraniteľné vidiecke obyvateľstvo sa musí posilniť tak, že sa spojí a vytvorí lokálne družstvá na zdieľanie poznatkov a získavanie prístupu k financiám a k trvalo udržateľným technológiám. Farmári môžu tiež zvýšiť svoj príjem a súčasne znížiť ceny pre spotrebiteľov tým, že predĺžia dobu udržania kvalitu a čerstvosti a znížia pozberové straty. Ľudia musia myslieť na svoje zdravie a musia byť informovaní, aby menili svoj prístup k výberu jedál a stravovacie návyky a obmedzili spotrebu priemyselne spracovaných potravín s vysokým obsahom tuku, cukru a/alebo soli. Musíme znovu objaviť význam čerstvých sezónnych potravín, zručnosti pri varení, tradičných znalostí a miestnej biodiverzity.

SÚKROMNÉ POTRAVINÁRSKE PODNIKY

musia zaviesť výživnejšie potraviny a dodržiavať zákony a normy týkajúce sa výroby a predaja potravín, zmien zloženia potravín, štítkov zloženia potravín (informovanie spotrebiteľov o vysokej hladine celkového tuku, nasýtených tukov, cukru alebo soli) a marketingu a reklamy potravín, najmä ak sú zamerané na deti.

MLÁDEŽ

na celom svete sa môže stať tvorcom zmien, obhajcom zdravej výživy a odstránenia hladu.

FAO

by mala krajinám poskytovať dôkazy o rôznych aspektoch zlej výživy, spolupracovať s nimi na vývoji politických odpovedí, poskytovať technickú podporu mechanizmom globálneho riadenia, aby sa zlepšila výživa a propagácia zdravej a udržateľnej stravy pre širokú cieľovú skupinu, najmä prostredníctvom rozvoja kapacít a zvyšovaním informovanosti a povedomia.

FIMARC VYZÝVA NA AKCIU

Tento SDP je príležitosťou zamerať našu pozornosť na realizáciu svetu bez hladu prostredníctvom zdravej výživy. Približujúc sa k SDP 2019 by som chcel vyzvať naše členské hnutia po celom svete, aby v súvislosti s témou roka podnikli konkrétne kroky. Ďakujem všetkým hnutiam, ktoré sa minulý rok zúčastnili na rôznych akciách. Nižšie sú uvedené niektoré návrhy opatrení v súlade s témou SDP 2019. Každé národné hnutie však môže organizovať svoju činnosť, ktorá vychádza z ich vlastnej reality.

 • Zorganizujte kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti verejnosti o zdravej výžive pre # ZERO HUNGER WORLD (SVET BEZ HLADU).
 • Usporiadajte festivaly a veľtrhy ochutnávok potravín, ukážky varenia na trhoch s potravinami a na výstavách miestnych výrobkov.
 • Zorganizujte kultúrne vystúpenia, ako sú koncerty, vystúpenia speváckych zborov, divadlo alebo tanec.
 • Zorganizujte rekreačné a športové aktivity, ako sú beh, pochod, vychádzka alebo maratón proti hladu a zlej výžive.
 • Zorganizujte konferencie, debaty a verejné okrúhle stoly s politikmi, vychovávateľmi, vedcami a poľnohospodármi.
 • Zorganizujte zbierky potravín, ktoré by sa inak v súlade s miestnymi predpismi znehodnotili. Spojte sa s miestnymi obchodmi, reštauráciami a pod.
 • Zorganizujte výstavu SDP na podporu vašich projektov, partnerstiev s drobnými farmármi a poľnohospodárskych výrobkov vášho regiónu.
 • Udeľte ceny a ocenenia poľnohospodárov, chovateľov, rybárov, výrobcov a združení poľnohospodárov, ktorí prispievajú k úsiliu svetu bez hladu (Zero Hunger) vo vašej krajine / lokalite a usporiadajte slávnostné odovzdávanie cien.
 • Počas vašej akcie SDP zasaďte strom (ovocné stromy alebo zeleninu).
 • Usporiadajte stretnutie, tlačovú konferenciu, tlačovú správu alebo demonštráciu na túto tému s cieľom zvýšiť informovanosť spoločnosti.
 • Zorganizujte jednodňovú dobrovoľnícku prácu, aby ste mohli ušetriť peniaze a podporiť projekty zamerané na odstránenie hladu na vašich vlastných miestach alebo peniaze môžete poslať do fondu SDP FIMARC na podporu ľudí, ktorí to potrebujú po celom svete.
 • Uskutočnite aktivity na zvyšovanie informovanosti o zdravej výžive.
 • Zorganizujte tradičné súťaže vo varení s čerstvými miestnymi potravinami na zvýšenie informovanosti o zdravej strave.
 • Sami sa začnite zdravo stravovať.
 • Nakupujte miestne. Nakupujte od miestnych poľnohospodárov, kedykoľvek to je možné.

Počas SDP 2019 FIMARC žiada všetky svoje členské hnutia, aby o týchto problémoch hlboko uvažovali, a urobili konkrétne kroky na postupnú realizáciu „Sveta bez hladu (Zero Hunger World) prostredníctvom zdravej výživy“ a aby lobovali za to u svojej vlády. Žiadame všetkých členov, aby zorganizovali deň spoločných akcií s cieľom zvýšiť informovanosť o tejto téme a aby nám poslali správu o svojich aktivitách.

Leave a comment

Taký plot aj gádžo závidí!

Dňa 6. októbra sa uskutočnilo slávnostné zahájenie hrušovského projektu RómaStrom, ktorého cieľom bolo angažovať Rómov v starostlivosti o svoje okolie. Slávnosti sa zúčastnili Rómovia z miestnej osady ako i majoritní obyvatelia obce Hrušov, hlavný program tvoril koncert rómskej kapely Opral z Čičavy (okres VT) a predstavenie projektu RómaStrom. O občerstvenie a kapustnicu sa postarali Rómovia. Do projektu boli zapojení aj dobrovoľníci z iniciatívy Kresťan na vidieku, Tomáš a Miriam Kuzárovci, a koordinátorka projektu Ivana Németová.

Hlavnou myšlienkou projektu bolo zveľadiť malú rómsku osadu Kopanička terénnymi úpravami, vyčistením okolia výsadbou zelene v súlade s princípmi permakultúry. Samotnú realizáciu sprevádzalo veľa nadšenia zo strany Rómov: detí i dospelých. „Počas realizácie nebolo najdôležitejšie držať sa návrhu, ktorý vznikol po spoločných komunitných plánovaniach, ale najväčší zmysel malo, že si to Rómovia robili sami a podľa svojho gusta. Okolie osady, ktoré dosiaľ bolo skládkou a o ktoré sa nikto nestaral, sa zrazu stalo predmetom ich záujmu a pracovali na jeho zveľaďovaní,“ opisuje dôležité momenty spoločnej brigády koordinátorka Ivana Németová. „Pekným príkladom je plôtik okolo vzniknutého posedenia, ktorý som nechala v ich réžii. Rómovia sa do jeho dizajnovania tak zažrali, že ho ešte potme skladali a svietili si mobilmi. Nestačil im však obyčajný, a tak si laty povyrezávali do špica. Výsledok bol taký, že hrdo hovorili: ‚Taký plot ani gádžo nemá!‘“

Skrášlené bolo aj prostredie kríža, kde sa vysadila lipa a alej z ovocných stromov. Nevzhľadný a strmý svah sa sterasoval a vysadil nenáročnými jedlými krami: muchovníkmi, aróniami, lieskami a zemolezmi kamčatskými, s cieľom podporiť sebestačnosť Rómov. Výsadba a skrášlenie okolia, ktoré bolo doteraz málo podnetné, má veľký zmysel najmä pre deti. Tie sa najviac zapálili: kopali, vysádzali, polievali a takmer sa bili o prácu. „Pre deti je veľmi dôležité, aby sa od útleho veku učili pracovným návykom a získavali vzťah k životnému prostrediu. Tvorivými aktivitami sa učili rozlišovať krásne od škaredého, dobré a zdravé od nekultúrneho,“ dodáva Ivana Németová.

Realizácii projektu predchádzala ročná terénna sociálna práca, komunitné plánovania a práca s deťmi. Výsledkom je nielen skultúrnené prostredie, ale najmä Rómovia scitlivení na stav svojho okolia a vzdelaní v starostlivosti o zeleň. Na realizácii projektu sa podieľala Škola permakultúry (OZ STRUK) v spolupráci s obcou Hrušov, Miriam a Tomáš Kuzárovci z platformy Kresťan na vidieku, farmár a včelár Marek Brunovský, odborník na výsadbu stromov Róbert Jankovich, etnológ Tomáš Hruštič z Ústavu etnológie SAV, permakultúrna dizajnérka Patricia Pavlovská a mentorka práce s Rómami Ivana Németová.

Projekt RómaStrom bol realizovaný s podporou Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s., v rámci programu Zelené oázy.

Leave a comment

Kresťanská svätosť ako integrita vo všetkých oblastiach

Kresťan a vidiek? Kresťan a ochrana prírody? Je to iba novota, módna pretvárka, alebo dôležitá spoločenská potreba? Ba môže to byť dokonca cesta k pravej svätosti? Súčasný pápež František si zvolil meno podľa svätca, ktorý spájal lásku ku Kristovi s láskou k chudobným a k všetkému stvorenstvu, a je zároveň patrónom ekológov. Myslím, že pápež takto rozlišuje znamenia čias, ktoré svedčia o zmene životného štýlu, o ničení Božích darov, ktoré dostávame prostredníctvom Zeme, a o nevyhnutnej potrebe návratu k našim koreňom, ktoré súvisia aj s prírodou.

Kresťanský mysliteľ O´Donohue predstavuje svätosť ako schopnosť i milosť byť plne ľudsky integrálnym – snažiť sa zachovať všetky svety, ktoré sa nás dotýkajú, v rovnováhe. Pápež František približuje tieto oblasti svojimi príhovormi a exhortáciami – no najmä svedectvom svojho života. V prvom rade je to svet chudobných a trpiacich, „maličkých“ (anawim Jahve), ktorým sme povinní sa približovať, ba pripodobňovať. „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.“ (Lk 6, 20) „Lukáš nehovorí o chudobe „ducha“, ale len o bytí „chudobnými“, a tak nás tiež pozýva k prísnej a nenáročnej existencii. Týmto spôsobom nás volá zdieľať život s tými najchudobnejšími, a v konečnom dôsledku sa tak prispôsobiť Ježišovi, ktorý, hoci bol bohatý, „stal sa chudobným“. Byť chudobný v srdci, to je svätosť,“ píše pápež vo svojej exhortácii o povolaní k svätosti. Výzvu „zdieľať život s chudobnými“ netreba prehliadnuť – pretože v skutočnosti je to Ježišova výzva (Mt 25, 31-40), a teda odpoveď na ňu je meradlom kresťanskej dokonalosti. Vnútri ma až mrazí, keď o tom uvažujem, lebo možno ani netušíme, aká hlboká je priepasť porozumenia medzi nami, čo sa máme dobre, a tými, ktorí majú v živote menej šťastia.

Hneď po spravodlivosti k najdokonalejšiemu a Bohu najmilšiemu stvoreniu – teda k  človeku – pápež silne apeluje na spravodlivosť k celému stvorenstvu. Živočíchy, rastliny, pôda, voda, vzduch i celé ekosystémy, ktorých sme súčasťou – to všetko nás od prvých stránok Biblie pozýva kontemplovať krásu Boha i prejavovať elementárnu úctu k jeho dielam. Touto úctou sa nemyslí zbožstvenie a už vôbec nesmie ísť o povýšenie starostlivosti o stvorenia nad starostlivosť o človeka. Je tu ale dôležité nadradiť starostlivosť o prírodu nad naše ego, lenivosť a konzumný štýl života.

Myslím si, že byť integrálnym, a teda svätým, nebolo nikdy také ťažké ako v dnešnej dobe – a to najmä kvôli týmto dvom oblastiam. Vždy boli veľké sociálno-ekonomické rozdiely medzi bohatými a chudobnými – no dnes sú kvôli vyššiemu životnému štandardu tieto „nožnice“ oveľa viac roztvorené. Môžeme sa cítiť spravodliví tým, že nič zlé nerobíme, no dokonalosť našej integrity môžu „ohroziť“ biedni, pred ktorými si zatvárame oči a nesnažíme sa ich biedu zmierniť: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa… Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ (Mt 25, 41.45) Každý v oblasti, ktorej sa venuje: či praktickým podaním ruky alebo vytvorením systémov, ktoré by stále viac brali do úvahy potreby núdznych. Obdobne nás môže obviniť i stvorenstvo, keď namiesto spolupráce s ním a podmanenia si zeme v súlade s Božími princípmi (Gn 1, 28) našej Zemi škodíme a nezanechávame ju v jej kráse a plnosti ďalším generáciám.

Praktické riešenie? Sú to problémy, ktoré nás presahujú, no riešenie existuje. Je takmer nemožné vyčleniť sa so súčasného spoločenského systému, ale môžeme aspoň doširoka otvoriť oči a kriticky sa zamýšľať nad javmi a vecami okolo nás. Premýšľať nad všetkým, čo ideme kúpiť či použiť – a nad tým, či to vôbec potrebujeme. A hlavne premýšľať nad tými, čo takú možnosť nemajú. Možno bude bolestivé uvedomenie, že pitná voda, ktorou splachujeme, by iným mohla zachrániť život (podobne ako omrvinky z boháčovho stola mohli zachrániť život žobrákovi Lazárovi: „Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola…“ Lk 16, 21). K tomuto uvedomeniu sa navyše pripojí pocit bezmocnosti. Dôležité je si túto nespravodlivosť aspoň uvedomiť: „Osoba, ktorá vidí veci také, aké naozaj sú, nechá sa preniknúť bolesťou a zaplače vo svojom srdci, je schopná dotknúť sa hlbín života a byť skutočne šťastná. Môže sa tak odvážiť mať účasť na utrpení druhého a prestať utekať pred bolestnými situáciami,“ pripomína pápež. Uvedomenie si bolestivej reality druhých napriek našej bezmocnosti je dôležité, aby sme sa stali citlivejšími na ich potreby v situáciách, keď pomoc bude možná. A tiež aj preto, aby sme sa cítili pred Bohom ako „nuly“ (ako rád pripomína otec Vladko Maslák) – nespravodliví, hriešni, úbohí. Lebo iba takých Pán prijíma, „pyšným Pán odporuje“.

Dnes je život v určitom zmysle ľahší, no oveľa komplikovanejší. Človek musí vedieť rozlišovať, kriticky uvažovať a byť citlivým na všetko, čo sa okolo neho deje. Na základe svedectva života súčasného pápeža sa domnievam, že pravá kresťanská dokonalosť dnes nie je možná bez snahy o integritu aj v týchto dvoch oblastiach: milosrdenstvo voči chudobným a spravodlivosť voči prírode a všetkému stvorenstvu.

Aj preto vznikla iniciatíva Kresťan na vidieku, ktorá túži kráčať v línii encykliky Laudato si a upriamiť pozornosť kresťanov i celej spoločnosti na nevyhnutnosť starostlivosti o prírodu a o chudobných.

Leave a comment

Ľudia by mali mať priestor realizovať svoje projekty a nápady tam, kde sú

V relácii rádia LUMEN Od ucha k duchu si v sobotu 12. januára moderátor Ján Heriban do štúdia pozval predsedu Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) Tomáša Kuzára s manželkou Miriam, riaditeľkou organizácie CitizenGo Slovensko, ktorá je členom FKI. Spoločne sa venovali téme Kresťan na vidieku.

FKI zorganizovalo už tri semináre s názvom Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek, na ktorých sa takmer 60 účastníkov zamýšľalo, ako sa môžu kresťania angažovať pri rozvoji vidieckeho života. Úlohou týchto prvých seminárov bolo predovšetkým počúvať ľudí, aby sa rozpoznalo, aké problémy na vidieku sú. Ďalším krokom bude fáza istého posúdenia a na základe analýzy dôjde k rozhodnutiu pre konkrétne programové línie, ktoré sa budú rozvíjať cez vznikajúcu platformu. Táto vidiecka platforma má za cieľ pomáhať nachádzať riešenia, ktoré by riešili nezamestnanosť na vidieku, udržiavanie mladých na vidieku, infraštruktúru. Ale aj podporu lokálnych vecí, aby to, čo si dokáže obec vyriešiť, nebolo zbytočne presúvané do miest, riešenie mnohých vecí elektronicky, atď. Aby obce boli čo najviac sebestačné.

Cieľom je vybudovať Katolícke hnutie vidieka na Slovensku (prac. názov – Kresťan na vidieku), v ktorom budú kresťania žijúci na vidieku, ochotní angažovať sa vo svojej obci, komunite, spoločenstve, aby robili svet okolo seba lepším. Ak ľudia venujú pozornosť problémom, snažia sa o budovanie, diskusiu, majú možnosť veci ovplyvniť. Časom by táto samostatná organizácia mala byť uznaná Konferenciou biskupov Slovenska a mala by sa stať súčasťou Svetového hnutia katolíckych hnutí vidieka.

Manželia Kuzárovci sa v novembri 2018 zúčastnili valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie vidieckych katolíckych hnutí dospelých (FIMARC) v Senegale, kde si uvedomili, že problémy, ktoré riešime na vidieku v Európe sú neporovnateľné s problémami v Afrike, či Ázii. Kým v Európe je život na vidieku otázkou životného štýlu, tak pre mnohých v Afrike je to otázkou prežitia. Téma, ktorá sa ale opakuje na každom kontinente je zaberanie pôdy veľkými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré na nej pestujú plodiny prinášajúce najväčší zisk. Dochádza k vyčerpaniu pôdy a vody a to má dopad aj na lokálnych obyvateľov. Jedna z kľúčových myšlienok z tohto stretnutia bola, že na zemi je dostatok všetkého, je dostatok peňazí, je dostatok potravín, len je potrebné to správne/spravodlivo distribuovať.

Inšpirácie pri vzniku tohto projektu čerpali aj z encykliky pápeža Františka “Laudato si”. Pápež František vidí, že práve vidiecke prostredie je prostredím, kde je možné dopracovať sa k trvalej udržateľnosti a sebestačnosti. Zároveň je však dôležité starať sa aj o ekológiu a myslieť na generácie, ktoré na tejto zemi prídu žiť po nás. Našim cieľom nemá byť len maximalizácia zisku, ale cieľom má byť človek, dobro človeka. Problémy a výzvy, s ktorými sa stretávame, chcú preto riešiť v rámci kresťanských princípov (spravodlivosť, solidarita, rešpekt, dôraz na ochranu a podporu rodiny).

Veľmi potešujúce je to, že záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku prevzal spišský biskup Mons. Štefan Sečka a predsedovia dvoch samosprávnych krajov – prešovský župan Milan Majerský a žilinská županka Erika Jurínová, ktorý túto iniciatívu veľmi vítajú, podporujú a tým vyjadrili, že ľudia žijúci na vidieku im nie sú ľahostajní. Na seminári prednášali viacerí hostia, hlavným z nich bol bývalý poslanec nemeckého Bundestagu a bývalý predseda Katolíckeho hnutia vidieka v Nemecku, pán Hermann Kroll-Schlüter.

Ako povedal Tomáš Kuzár: “Chceme predovšetkým dať priestor ľuďom, ktorí na vidieku žijú a ponúknuť im to, čo potrebujú, aby vedeli realizovať svoje projekty a nápady tam, kde sú.” V najbližšom období chystajú ďalšie semináre, ale aj návštevy farností a obcí, kde budú hovoriť o dôležitosti angažovať sa, potrebe vystúpiť zo seba a predstavia možnosti toho, ako by novovzniknutá platforma mohla pomôcť.

Leave a comment

V Kúpeľoch Červený Kláštor sa konal druhý seminár Kresťan na vidieku

V dňoch 30. novembra a 1. decembra sa v Kúpeľoch Červený Kláštor uskutočnil už v poradí druhý seminár Kresťan na vidieku. Víkendového stretnutia sa zúčastnili angažovaní starostovia, poslanci a občania, ktorým leží na srdci oživenie vidieka, rodinného podnikania, podpory predaja a nákupu lokálnych (bio)potravín a starostlivosti o náš spoločný domov v duchu encykliky pápeža Františka Laudato si.

Cieľom podujatia bolo vytvoriť sieť aktívnych a angažovaných ľudí, ktorým chceme poskytnúť priestor pre efektívne pomenovanie hlavných problémov pri rozvoji vidieka a zdieľať inovatívne myšlienky a návrhy, ktoré by mohli zmeniť prístup k tejto téme.

Na seminári sa zúčastnil aj predseda Fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár, podľa ktorého „je veľkým povzbudením, že rozvoj vidieka je zaujímavá téma pre mnohých kresťanov. Viacerí účastníci vyjadrili záujem o ďalšie stretnutia a rovnako o semináre na odborné témy týkajúce sa vidieka.“ Podľa slov jedného z účastníkov: „Nemôže byť nič krajšie ako keď sa stretnú ľudia, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty a záleží im na rozvoji obcí, v ktorých žijú.“ Na seminári nás navštívil aj riaditeľ Rádia LUMEN Juraj Spuchľák.

Nadáciu Antona Tunegu zastupoval Marek Degro: „Seminár zameraný na rozvoj vidieka je úspešne za nami. Bola to veľmi cenná a užitočná skúsenosť. Ďakujeme riaditeľovi rádia Lumen Jurajovi Spuchľákovi za vzácnu návštevu. O týždeň pokračujeme v Ružomberku!“ Záštitu nad podujatím prevzali spišský biskup Mons. Štefan Sečka, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová.

V poradí tretí seminár sa bude konať už tento víkend v dňoch 7. a 8. decembra v Ružomberku. Organizátorom podujatia bolo Fórum kresťanských inštitúcií a Nadácia Antona Tunegu s finančnou podporou Nadácie Hansa Seidela na Slovensku. Podujatie sa koná v spolupráci s nemeckým katolíckym hnutím vidieka KLB a svetovou federáciou katolíckych vidieckych hnutí FIMARC, kam patrí aj KLB a FKI.

Leave a comment

Na Orave sa uskutočnil seminár Kresťan na vidieku

V dňoch 19. a 20. októbra sa v Oravskej Lesnej uskutočnil seminár Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek, na ktorom sa zúčastnili aktívni kresťania so záujmom angažovať sa pri rozvoji vidieka na Slovensku v duchu kresťanských princípov. Organizátorom podujatia bolo Fórum kresťanských inštitúcii v spolupráci s Nadáciou Antona Tunegu a Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo vytvoriť sieť aktívnych a angažovaných ľudí, ktorým chceme poskytnúť priestor pre efektívne pomenovanie hlavných problémov pri rozvoji vidieka a zdieľať inovatívne myšlienky a návrhy, ktoré by mohli zmeniť prístup k tejto téme. Fórum kresťanských inštitúcií zastupoval na seminári jeho predseda Tomáš Kuzár. “Spoločne s viac ako 15 účastníkmi sme dva dni hľadali cesty, ako pomôcť vidieku v kresťanskom duchu. V rozhovoroch s účastníkmi sme sa utvrdili v presvedčení, že tento projekt je veľmi vítaný a prichádza akoby v hodine dvanástej,“ uviedol.

Zdravý kresťanský vidiek je dobrým riešením pre rodinný život, podporuje solidaritu medzi generáciami, dáva priestor na budovanie vzťahov a predstavuje alternatívu globalizovanej a individualistickej spoločnosti. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku. Aktuálne sú plánované ďalšie podobné stretnutia, ktoré sa uskutočnia 30.11 – 1.12 a 7.12 – 8.12. V najbližších dňoch bude zverejnená oficiálna pozvánka na tieto stretnutia.

Fórum kresťanských inštitúcií ako významný partner organizácií na Slovensku aj v Európe v rôznych oblastiach chce napomôcť pri presadzovaní zmysluplných riešení na národnej úrovni. Je to platforma spolupráce a nástroj na prevzatie zodpovednosti kresťanských laikov za veci verejné. Jeho víziou je zrozumiteľným a prijateľným spôsobom a spoluprácou kresťanských inštitúcií vnášať kresťanské hodnoty a postoje do spoločnosti. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. 

Podľa slov Mareka Degru z Nadácie Antona Tunegu, ktorá bola spoluorganizátorom seminára, život na vidieku má zmysel. “Cez víkend sme na Orave absolvovali inšpiratívne stretnutie s ľuďmi, ktorí na vidieku žijú/chcú žiť a záleží im na tom, aby bol vidiek aj pre budúce generácie hodnotným miestom pre život. Vidiecke sídla napr. v sebe nesú vysoký potenciál pre rozvoj rodinného a malého podnikania. Preto budeme hľadať cesty k tomu, ako môžeme napomôcť rozvoju týchto myšlienok,“ dodal. 

Zdravý kresťanský vidiek je dobrým riešením pre rodinný život, podporuje solidaritu medzi generáciami, dáva priestor na budovanie vzťahov a predstavuje alternatívu globalizovanej a individualistickej spoločnosti. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku. Aktuálne sú plánované ďalšie podobné stretnutia, ktoré sa uskutočnia 30.11 – 1.12 a 7.12 – 8.12. V najbližších dňoch bude zverejnená oficiálna pozvánka na tieto stretnutia.

Fórum kresťanských inštitúcií ako významný partner organizácií na Slovensku aj v Európe v rôznych oblastiach chce napomôcť pri presadzovaní zmysluplných riešení na národnej úrovni. Je to platforma spolupráce a nástroj na prevzatie zodpovednosti kresťanských laikov za veci verejné. Jeho víziou je zrozumiteľným a prijateľným spôsobom a spoluprácou kresťanských inštitúcií vnášať kresťanské hodnoty a postoje do spoločnosti. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. 

One Comment