Organizácia FAO (Food and Agriculture Organisation of the UNO – Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN) bola založená 16. Októbra 1945, aby zjednotila štáty v boji proti hladu. 16. októbra oslavuje svoje založenie prostredníctvom svetovej akcie známej ako Svetový deň potravín (SDP). Toto podujatie má za cieľ podporiť celosvetové povedomie a činnosť v prospech tých, ktorí trpia hladom, a tiež zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých. Cieľom tohto dňa je pripomenúť, že jedlo je nutným základom a súčasne základným ľudským právom. SDP 2019 sa zameriava na tému „NAŠA ČINNOSŤ URČUJE NAŠU BUDÚCNOSŤ – „Zdravá výživa pre # ZERO HUNGER WORLD (SVET BEZ HLADU)“. Pri príležitosti tohto SDP FIMARC spolu s FAO vyzýva krajiny a iných hráčov, aby realizovali konkrétne opatrenia, ktoré prostredníctvom zdravej výživy vytvoria svet bez hladu.

KONTEXT

V tomto roku SDP vyzýva na prijatie opatrení naprieč rôznymi oblasťami, aby sa zdravá a udržateľná strava stala prístupnou a cenovo dostupnou pre všetkých. Zároveň vyzýva všetkých, aby začali premýšľať o tom, čo jeme.

Dosiahnutie nulového hladu (zero hunger), čiže odstránenie hladu, nie je len o riešení hladu, ale aj o obžive pre ľudí pri súčasnej starostlivosti o planétu. V ostatných desaťročiach sme dramaticky zmenili našu stravu a stravovacie návyky v dôsledku globalizácie, urbanizácie a vyšších príjmov. Vymenili sme sezónne, prevažne rastlinné a na vlákninu bohaté jedlá za stravu s vysokým obsahom rafinovaných škrobov, cukru, tukov, soli, spracovaných potravín, mäsa a iných živočíšnych produktov. Menej času venujeme príprave jedál doma a spotrebitelia, najmä v mestských oblastiach, sa čoraz viac spoliehajú na supermarkety, predajne rýchleho občerstvenia, predajcov na ulici a reštaurácie, ktoré ponúkajú jedlá „so sebou“.

Kombinácia nezdravej stravy a sedavého životného štýlu spôsobila prudký nárast obezity nielen v rozvinutých krajinách, ale aj v krajinách s nízkymi príjmami, kde hlad a obezita často koexistujú. V súčasnosti je vo svete obéznych viac ako 670 miliónov dospelých a 120 miliónov mladých (vo veku 5 – 19 rokov) a viac ako 40 miliónov detí do piatich rokov trpí nadváhou. Popritom hladom trpí viac ako 800 miliónov ľudí. Obezita a ďalšie formy zlej výživy postihujú takmer tretinu obyvateľov planéty. Prognózy naznačujú, že do roku 2025 to bude až polovica.

Nezdravá strava je na celom svete hlavným rizikovým faktorom smrti v dôsledku neprenosných chorôb vrátane kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky a niektorých druhov rakoviny. Nezdravé stravovacie návyky, ktoré súvisia s jednou pätinou úmrtí na celom svete, ukrajujú zo štátnych rozpočtov na zdravotníctvo až 2 bilióny amerických dolárov ročne.

V spôsobe, akým naše potravinové systémy v súčasnosti fungujú, od poľnohospodárskej výroby cez spracovanie až po maloobchod, je málo miesta pre čerstvé miestne vyrobené potraviny. Intenzívnejšia výroba potravín v kombinácii so zmenou klímy spôsobuje rýchlu stratu biodiverzity. V súčasnosti predstavuje 9 druhov rastlín až 66% celkovej rastlinnej výroby, hoci v priebehu histórie sa na stravu pestovalo viac ako 6 000 druhov. Rôznorodosť plodín je rozhodujúca pre zabezpečenie zdravej výživy a zachovanie životného prostredia.

Zdravá strava je základom pre dobré zdravie a výživu. {Svetová zdravotnícka organizácia}

Chráni vás pred mnohými chronickými neprenosnými chorobami, ako sú choroby srdca, cukrovka a rakovina. Zdravá strava obsahuje kombináciu rôznych potravín, ktoré obsahujú:

 • základ ako obilniny (pšenica, jačmeň, raž, kukurica alebo ryža), škrobové hľuzy alebo korene (zemiaky, čínske zemiaky (yam), taro (kulkas) maniok),
 • strukoviny (šošovica a fazuľa),
 • ovocie a zelenina,
 • potraviny zo živočíšnych zdrojov (mäso, ryby, vajcia a mlieko).

WHO odporúča zdravú stravu:

 • dojčiť nemluvňatá a malé deti,
 • jesť veľa zeleniny a ovocia,
 • jesť menej tukov,
 • obmedziť príjem cukrov,
 • znížiť príjem soli.

Stručné fakty:

 • Vyše 150 miliónov detí mladších ako päť rokov je zakrpatených a viac ako 50 miliónov je ovplyvnených plytvaním.
 • Nezdravá strava v kombinácii so sedavým životným štýlom predstihla fajčenie ako celosvetový rizikový faktor zdravotného postihnutia a smrti na svete.
 • Väčšina svetovej populácie žije v krajinách, kde nadváha a obezita zabijú viac ľudí ako hlad.
 • V tej istej domácnosti a dokonca u toho istého jedinca môžu počas života existovať rôzne formy zlej výživy a môžu sa prenášať z generácie na generáciu.
 • Odhaduje sa, že každý rok sa vynakladajú dva bilióny USD na liečbu zdravotných problémov spôsobených obezitou.
 • Miliardám ľudí chýbajú živiny, ktoré potrebuje ich telo na aktívny a zdravý život.
 • Škody na životnom prostredí spôsobené potravinovým systémom sa môžu zvýšiť ešte o 50 až 90 percent v dôsledku zvýšenia spotreby spracovaných potravín, mäsa a iných živočíšnych výrobkov v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.
 • Z približne 6 000 rastlinných druhov pestovaných v ľudskej histórii ako potravu dnes len osem zabezpečuje viac ako 50 percent denných kalórií.
 • Potrebujeme jesť širokú škálu výživných potravín.
 • V dôsledku zmeny klímy hrozí, že sa zníži tak kvalita ako aj výnosy plodín.
 • Zvyšujúce sa teploty zhoršujú tiež nedostatok vody, narúšajú sa vzťahy medzi škodcami, rastlinami a patogénmi a mení sa veľkosť rýb.

ČO MÔŽEME ROBIŤ

Dobrou správou je, že existujú cenovo dostupné riešenia na zníženie všetkých foriem zlej výživy, vyžadujú si však väčšie globálne nasadenie a konanie. MY VŠETCI musíme obmedziť spotrebu potravín s vysokým obsahom soli, cukru, trans a nasýtených tukov a začať sa zdravo stravovať. Dá sa zmeniť spôsob stravovania, naučiť sa porozumieť štítkom na potravinách, stať sa kritickým spotrebiteľom, usilovať sa o dostupnosť zdravších potravín v práci alebo v komunite, byť fyzicky aktívny a byť si viac vedomý svojej uhlíkovej stopy.

VLÁDY

musia investovať do výživy a zavádzať politiky na zabezpečenie zdravšej a udržateľnej stravy za prijateľnú cenu. Tieto politiky by mali pomáhať drobným farmárom a poľnohospodárom diverzifikovať výrobu a prispievať k trvalo udržateľným potravinovým systémom, vzdelávať verejnosť a odborníkov v oblasti výživy.

Vlády musia zvýšiť dostupnosť a cenovú dostupnosť potravín pre zdravú výživu. Musia stanoviť, presadzovať a pravidelne aktualizovať vnútroštátne potravinové výživové smernice a zavádzať medziodvetvové platformy na informovanie o potravinách a poľnohospodárskych politikách a usmerňovať intervencie, ako sú školské stravovacie a výživové programy, potravinová pomoc, verejné obstarávanie potravín a nariadenia o marketingu potravín, ich označovaní a reklame. Na dosiahnutie zmeny v správaní je potrebná podpora cez masmédiá, kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti, vzdelávacie programy v oblasti výživy, opatrenia v obciach, informácie o miestach predaja vrátane označovania potravín.

Vlády sa musia zaoberať zlou výživou v jej koreňoch. Riešenia založené na potravinárskej výrobe (poľnohospodárstvo, chov dobytka, rybolov atď.) môžu významne prispieť k zníženiu podvýživy, zvýšeniu rozmanitosti stravovania a zlepšeniu výživy pre zdravšiu a udržateľnú budúcnosť. Krajiny musia s ohľadom na výživu prijať postupy na výroby potravín, ktoré sa menej zamerajú na vysoko výnosné a ekonomicky ziskové odrody a viac na rozmanitosť a výživovú kvalitu. Musia zabezpečiť výrobu radu cenovo dostupných, výživných, kultúrne vhodných a bezpečných potravín v primeranom množstve, ktoré trvalo udržateľným spôsobom naplnia stravovacie potreby populácie. Bude to mať pozitívny dopad na naše zdravie, biodiverzitu a udržateľnosť životného prostredia a znížia sa tiež náklady na zdravotnú starostlivosť.

DROBNÍ FARMÁRI

musia zvýšiť rozmanitosť dostupných potravín diverzifikáciou výroby a prijatím udržateľných poľnohospodárskych postupov na zachovanie prírodných zdrojov. Zraniteľné vidiecke obyvateľstvo sa musí posilniť tak, že sa spojí a vytvorí lokálne družstvá na zdieľanie poznatkov a získavanie prístupu k financiám a k trvalo udržateľným technológiám. Farmári môžu tiež zvýšiť svoj príjem a súčasne znížiť ceny pre spotrebiteľov tým, že predĺžia dobu udržania kvalitu a čerstvosti a znížia pozberové straty. Ľudia musia myslieť na svoje zdravie a musia byť informovaní, aby menili svoj prístup k výberu jedál a stravovacie návyky a obmedzili spotrebu priemyselne spracovaných potravín s vysokým obsahom tuku, cukru a/alebo soli. Musíme znovu objaviť význam čerstvých sezónnych potravín, zručnosti pri varení, tradičných znalostí a miestnej biodiverzity.

SÚKROMNÉ POTRAVINÁRSKE PODNIKY

musia zaviesť výživnejšie potraviny a dodržiavať zákony a normy týkajúce sa výroby a predaja potravín, zmien zloženia potravín, štítkov zloženia potravín (informovanie spotrebiteľov o vysokej hladine celkového tuku, nasýtených tukov, cukru alebo soli) a marketingu a reklamy potravín, najmä ak sú zamerané na deti.

MLÁDEŽ

na celom svete sa môže stať tvorcom zmien, obhajcom zdravej výživy a odstránenia hladu.

FAO

by mala krajinám poskytovať dôkazy o rôznych aspektoch zlej výživy, spolupracovať s nimi na vývoji politických odpovedí, poskytovať technickú podporu mechanizmom globálneho riadenia, aby sa zlepšila výživa a propagácia zdravej a udržateľnej stravy pre širokú cieľovú skupinu, najmä prostredníctvom rozvoja kapacít a zvyšovaním informovanosti a povedomia.

FIMARC VYZÝVA NA AKCIU

Tento SDP je príležitosťou zamerať našu pozornosť na realizáciu svetu bez hladu prostredníctvom zdravej výživy. Približujúc sa k SDP 2019 by som chcel vyzvať naše členské hnutia po celom svete, aby v súvislosti s témou roka podnikli konkrétne kroky. Ďakujem všetkým hnutiam, ktoré sa minulý rok zúčastnili na rôznych akciách. Nižšie sú uvedené niektoré návrhy opatrení v súlade s témou SDP 2019. Každé národné hnutie však môže organizovať svoju činnosť, ktorá vychádza z ich vlastnej reality.

 • Zorganizujte kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti verejnosti o zdravej výžive pre # ZERO HUNGER WORLD (SVET BEZ HLADU).
 • Usporiadajte festivaly a veľtrhy ochutnávok potravín, ukážky varenia na trhoch s potravinami a na výstavách miestnych výrobkov.
 • Zorganizujte kultúrne vystúpenia, ako sú koncerty, vystúpenia speváckych zborov, divadlo alebo tanec.
 • Zorganizujte rekreačné a športové aktivity, ako sú beh, pochod, vychádzka alebo maratón proti hladu a zlej výžive.
 • Zorganizujte konferencie, debaty a verejné okrúhle stoly s politikmi, vychovávateľmi, vedcami a poľnohospodármi.
 • Zorganizujte zbierky potravín, ktoré by sa inak v súlade s miestnymi predpismi znehodnotili. Spojte sa s miestnymi obchodmi, reštauráciami a pod.
 • Zorganizujte výstavu SDP na podporu vašich projektov, partnerstiev s drobnými farmármi a poľnohospodárskych výrobkov vášho regiónu.
 • Udeľte ceny a ocenenia poľnohospodárov, chovateľov, rybárov, výrobcov a združení poľnohospodárov, ktorí prispievajú k úsiliu svetu bez hladu (Zero Hunger) vo vašej krajine / lokalite a usporiadajte slávnostné odovzdávanie cien.
 • Počas vašej akcie SDP zasaďte strom (ovocné stromy alebo zeleninu).
 • Usporiadajte stretnutie, tlačovú konferenciu, tlačovú správu alebo demonštráciu na túto tému s cieľom zvýšiť informovanosť spoločnosti.
 • Zorganizujte jednodňovú dobrovoľnícku prácu, aby ste mohli ušetriť peniaze a podporiť projekty zamerané na odstránenie hladu na vašich vlastných miestach alebo peniaze môžete poslať do fondu SDP FIMARC na podporu ľudí, ktorí to potrebujú po celom svete.
 • Uskutočnite aktivity na zvyšovanie informovanosti o zdravej výžive.
 • Zorganizujte tradičné súťaže vo varení s čerstvými miestnymi potravinami na zvýšenie informovanosti o zdravej strave.
 • Sami sa začnite zdravo stravovať.
 • Nakupujte miestne. Nakupujte od miestnych poľnohospodárov, kedykoľvek to je možné.

Počas SDP 2019 FIMARC žiada všetky svoje členské hnutia, aby o týchto problémoch hlboko uvažovali, a urobili konkrétne kroky na postupnú realizáciu „Sveta bez hladu (Zero Hunger World) prostredníctvom zdravej výživy“ a aby lobovali za to u svojej vlády. Žiadame všetkých členov, aby zorganizovali deň spoločných akcií s cieľom zvýšiť informovanosť o tejto téme a aby nám poslali správu o svojich aktivitách.